Konkursansökningskostnader

Skatteverket återkallade konkursansökan sedan gäldenären i konkursansökningsmålet fullgjort sin deklarationsskyldighet. Med hänsyn till omständigheterna ansågs gäldenären skyldig att ersätta Skatteverket för konkursansökningskostnaderna.

Högsta domstolens beslut 2017-12-27, Ö 571-17. 

Rådighetsförbundet i 3:2 konkurslagen

Högsta domstolen har klarlagt rättsläget gällande betalningar som gäldenären har gjort i nära anslutning till konkursbeslutet. Av domen framgår att borgenären uppnår sakrättsligt skydd först när betalningen mellan gäldenären och betalningsinstitutet blir oåterkallelig.

Högsta domstolen dom 2017-12-28, T 1622-17 (även beslut samma dag i Ö 3043-16).

Undersökningsplikt rörande insolvens

Högsta domstolen uttalar att det mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet får avgöras om det föreligger en undersökningsplikt. Om så är fallet och en undersökning skulle ha visat att gäldenären var insolvent, kan det anses oaktsamt av medkontrahenten att inte ha reagerat. Medkontrahenten borde då ha känt till gäldenärens insolvens och får därmed anses vara i ond tro.

Högsta domstolen dom 2017-11-21, T 5435-16.

Otillbörlighet enligt konkurslagen 4:5

Hovrätten fäste avseende vid att betalningen ägde rum några dagar efter det att återvinningssvarandena hade stoppat leveranserna till Saab. Beloppets storlek talade också starkt i denna riktning. Dessutom kände återvinningssvarandena till Saabs betalningssvårigheter och måste ha förstått att andra leverantörer inte fick betalt.

Göta hovrätt dom 2017-10-18, T 2030-16.

Preskription av huvudfordran

Regeln att preskription av en huvudfordran även omfattar fordran på grund av borgen gäller även när huvudgäldenären är ett aktiebolag som vid tidpunkten för preskription var upplöst efter en underskottskonkurs.

NJA 2017 s. 569.

Fördelningen av regressansvar

Vid fördelningen av regressansvar ska beloppsbegränsad proprieborgen och tredjemanspant i regel behandlas lika.

NJA 2017 s. 482.

Motpartens rättegångskostnader (s.k. processbolag)

Hovrätten fann att ansvaret enligt 25 kap. 18 § stycke 1 aktiebolagslagen även omfattar förpliktelser som uppkommit sedan processbolaget har försatts i konkurs.

Svea hovrätt dom 2017-08-29, T 8756-16.

Förverkande av offentligt ackord

Vid prövning enligt 3 kap. 27 § första stycket 3 saknas utrymme att lägga omständigheter som är hänförliga till tiden före ackordets fastställande till grund för förverkandet av det.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2017-06-30, ÖÄ 986-17.

 

Rådighetsförbudet i 3:1 konkurslagen

Samma dag som konkursen inträffade men före konkursbeslutet registrerades tre betalningsuppdrag, varav ett till Skatteverket. Först efter konkursbeslutet blev betalningsuppdraget oåterkalleligt. Hovrätten fann att ianspråktagandet av krediten och betalningen hade skett simultant. Bankens utförande av betalningen var därför inte ytterligare en rättshandling. Inte heller ansågs gäldenären ha rättshandlat efter konkursbeslutet genom att inte återkalla betalningsuppdraget. Det saknades därför förutsättningar för återgång av betalningen.

Svea hovrätt dom T 2017-03-06, T 2458-16.

 

Gäldenärens ansvar för konkursansökningskostnaderna

Högsta domstolen fann att gäldenären, trots att konkursansökningarna återkallats, skulle svara för sökandenas rättegångskostnader, eftersom gäldenären inte visat att han före eller i samband med betalningarna till sökandena hade gjort gällande att han inte var på obestånd och inte heller att konkursfordringarna var oklara eller oförfallna.

NJA 2016 s. 1169.