Återkrav av lönegarantimedel

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att lön eller annan ersättning för arbete som utförts efter ansökan om företagsrekonstruktion men i enlighet med avtal som träffats dessförinnan inte omfattas av ett offentligt ackord.

Högsta förvaltningsdomstolen 2016-07-04, mål 5818-14. 

Misstagsbetalning till konkursbo

Konkursboet ansågs inte kunna behålla en misstagsbetalning då förvaltaren i vart fall borde ha insett att betalningen skett av misstag. Betalningen erlades drygt ett år efter förfallodagen och hade antecknats som tvistig i konkursbouppteckningen.

Hovrätten för Västra Sverige 2015-11-24, T 5540-14.

Återvinning 4:5 konkurslagen

Hovrättens domskäl utgör ett pedagogiskt exempel på hur konkursboet bör ange de konkreta rättsfakta som åberopas till stöd för boets återvinningstalan.

Hovrätten för Västra Sverige, 2015-06-18, T 5417-14.

Kolliderande konkursansökningar

Handläggningen av den första konkursansökan ska slutföras även om tingsrätten fått kännedom om att gäldenären blivit försatt i konkurs vid annan tingsrätt.

Göta hovrätt 2015-03-17, Ö 662-15.

Taleändring vid återvinningstalan

Utgångspunkten är att en taleändring som är tillåten enligt rättegångsbalken får göras även efter fristen i 4:20 konkurslagen om inte särskilda ändamålsskäl talar i annan riktning.

Hovrätten för Västra Sverige, 2015-05-20, Ö 5062-14. Se även NJA 1990 s. 366.

Rättegångskostnader vid konkursansökan

Sedan en gäldenär erlagt full betalning för konkursfordringen och sökanden återkallat konkursansökningen, har ärendet skrivits av. Sökanden har ansetts berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader.

RH 2014:40

 

Talan om återvinning

Borgenär, som med konkursförvaltarens medgivande fört talan om återvinning i konkurs, har inte ansetts vara behörig att gå i svaromål när en återvinningsgäldenär framställer krav på motprestationsvillkor.

RH 2014:26

Aktier och företagshypotek

Såväl aktier avsedda för allmän omsättning som andra aktier är undantagna från företagshypotek.

Högsta domstolen 2015-06-18, Ö 3625-14,

Tillsynsavgift miljö

Tvisten gällde en tillsynsavgift som föranletts av en brand som inträffat före konkursutbrottet. Mark- och miljööverdomstolen fann att konkursboet skulle betala den del av avgiften som avsåg arbete som miljö- och räddningstjänstnämnden hade vidtagit efter konkursutbrottet.

Mark- och miljööverdomstolen 2015-05-05, M 8398-14.

Ensam ledamot

Sedan ett bolag försatts i konkurs utträdde flera av ledamöterna ur styrelsen. Högsta domstolen fann att den enda kvarvarande ledamoten var behörig att överklaga konkursbeslutet, eftersom styrelsen enligt bolagsordningen kunde bestå av en ledamot, som ensam kunde företräda bolaget. Någon suppleant var inte föreskriven.

Högsta domstolen 2015-06-05, Ö 2267-15.