Konkursansökan – borgenärs rätt till ersättning

En borgenär ansökte om gäldenärens försättande i konkurs utan åberopande av någon bestämmelse enligt vilken gäldenären skulle presumeras vara insolvent. Gäldenären försattes sedermera i konkurs efter egen ansökan i ett annat konkursärende och tingsrätten skrev av det av borgenären inledda konkursärendet samt avslog borgenärens yrkande om ersättning för rättegångskostnad. Borgenären ansågs ändå vara vinnande part och tillerkändes rätt till ersättning för sin rättegångskostnad.

RH 2019:12

Återvinning av betalning av skuld

Enligt Högsta domstolen ska bestämmelsen om återvinning i 4:10 konkurslagen om återvinning av en betalning så förstås att den omfattar bara betalning av gäldenärens skuld till den egna borgenären.

Högsta domstolen 2019-06-05, T 5342-18 (Bilservices betalningar).

Tillgångar i utlandet

Om gäldenären har tillgångar i utlandet ska värdet av den egendomen beaktas vid insolvensprövningen under förutsättning att gäldenären kan visa att egendomen har ett värde som kommer att finnas disponibelt inom en nära överblickbar framtid.

NJA 2019 s. 119Säkerhetsrätt för arvode

Högsta domstolens förklarade 1) att det på grund av bristande ömsesidighet förelåg hinder mot att kvitta en likvidators fordran på likvidationsbolaget avseende arvode för eget arbete mot det anspråk som likvidationsbolaget har på medel som likvidationsbolaget satt in på ett bankkonto i den byrås namn där likvidatorn är verksam samt att 2) likvidatorns fordran enligt punkten 1) utan vidare åtgärd är förenad med säkerhetsrätt i bankmedlen enligt 4 § 3 förmånsrättslagen (1970:979).

NJA 2019 s. 257 (Likvidators retentionsrätt)

Sexmånadersfristen i 4:20 konkurslagen

I hovrättens över Skåne och Blekinge beslut 2016-12-20, Ö 1068-15, fann hovrätten till skillnad från tingsrätten att SAAB Automobile Aktiebolags konkursbo inte hade brustit i normal aktivitet.

Nedsatt arvode

Hovrätten satte ned förvaltarens arvode ned med 720 000 kr eller ca 27 procent. Hovrätten framhöll att förvaltarens arbetsredogörelse var relativt kortfattad samt att någon tidsåtgång inte redovisades. Förvaltarens arbete med avseende på en elleverantör hade främst varit till nytt för det bolag som förvärvat verksamheten. Hovrätten kritiserade förvaltaren för uthyrning av personal.

Göta hovrätts beslut 2017-02-23, Ö 1479-16.

Lönegaranti; flera samtidiga konkursansökningar

Vid tiden för tingsrättens beslut om konkurs förelåg samtidigt åtta ännu inte prövade konkursansökningar. I fråga om arbetstagares förmånsrätt ska fristdagen räknas från den äldsta av dessa konkursansökningar och inte från tidigare avskrivna konkursansökningar.

Hovrätten för Västra Sverige dom 2018-12-19, T 4156-18.

Edgångsskyldighetens omfattning

Såväl gäldenärens edgång som den fakultativa edgången omfattar endast de i bouppteckningen intagna uppgifterna om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial. Edgångsskyldigheten kan därför inte användas i syfte att t.ex. utreda ett eventuellt återvinningsanspråk.

Högsta domstolen beslut 2018-12-28, Ö 2897-18.  

Särskild delgivning

Av ansökan framgick att Skatteverket hade använt gäldenärens hos Skatteverket registrerade postadress som var en annan än den hos Bolagsverket registrerade adressen. Förutsättningar för särskild delgivning med juridisk person ansågs därför inte föreligga sedan tingsrätten uteslutande använt den senare adressen.

Göta hovrätt beslut 2018-12-03, Ö 3303-18.

Granskningsman

7 kap. 30 § andra stycket konkurslagen innefattar inte någon skyldighet för konkursboet eller konkursförvaltaren att lämna ut kopior av handlingar i boet till granskningsmannen.

Svea hovrätt dom 2018-11-15, T 2568-18.