Gäldenärens ansvar för konkursansökningskostnaderna

Högsta domstolen fann att gäldenären, trots att konkursansökningarna återkallats, skulle svara för sökandenas rättegångskostnader, eftersom gäldenären inte visat att han före eller i samband med betalningarna till sökandena hade gjort gällande att han inte var på obestånd och inte heller att konkursfordringarna var oklara eller oförfallna.

Högsta domstolen 2016-12-28, Ö 2179-15 och 3412-15.

Arvodesfråga – kostnad för revision

I en konkurs där förvaltaren belastat boet med knappt 300 000 kr för en revisorsutredning uttalar Högsta domstolen på samma sätt som i NJA 2014 s. 798 brist i omsorgen endast ska påverka arvodet för den förvaltningsåtgärd som bristen hänför sig till. Arvodet får inte heller sättas så lågt att förvaltaren inte får skälig ersättning för det arbete han utfört i den aktuella delen. Frågan om skada för boet genom en förvaltningsåtgärd får istället prövas genom klander av slutredovisningen.

Högsta domstolen 2016-12-28, Ö 6170-15.

Tillämplig lag vid kvittning

Vid kvittning i en polsk konkurs fann domstolarna att lex fori concursus enligt IF artikel 4.1 ska tillämpas.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2016-11-24, T 3054-14.

Arvodesfråga

Förvaltarens kontakter med Finansinspektionen, företrädare för ett i likvidation försatt försäkringsbolag och enskilda försäkringstagare ansågs i viss omfattning inte ha varit ägnade att främja en snabb och effektiv avveckling av boet. Arvodet sattes därför ned från begärda 450 000 kr till 200 000 kr. Tillsynsmyndighetens uppfattning var att arvodet skulle bestämmas till 150 000 kr.

Svea hovrätt beslut 2016-11-01, Ö 7137-16.

Sexmånadersfristen i 4:20 konkurslagen

Hovrätten fann till skillnad från tingsrätten att SAAB:s konkursbo inte hade brustit i normal aktivitet. Talan om återvinning hade således väckts i rätt tid inom lagrummets sexmånadersfrist.

Hovrättens över Skåne och Blekinge beslut 2016-12-20, Ö 1068-15.

 

Återvinning 4:5 konkurslagen

Den blivande konkursgäldenären betalade mindre än två månader före konkursutbrottet 973 880 kr till en leverantör av tjänster. Talan ogillades då boet inte kunde styrka ond tro hos återvinningsvaranden.

Hovrätten för Västra Sverige dom 2016-10-21, T 2528-15.

Försenad abandonering av fastighet

Förvaltaren dröjde fyra och ett halvt år med att avsluta konkursen, trots att han redan efter två och ett halvt år borde ha förstått att fastigheten var osäljbar.

Göta hovrätts beslut 2016-10-13, Ö 1865-16.

Återkrav av lönegarantimedel

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att lön eller annan ersättning för arbete som utförts efter ansökan om företagsrekonstruktion men i enlighet med avtal som träffats dessförinnan inte omfattas av ett offentligt ackord.

Högsta förvaltningsdomstolen 2016-07-04, mål 5818-14. 

Misstagsbetalning till konkursbo

Konkursboet ansågs inte kunna behålla en misstagsbetalning då förvaltaren i vart fall borde ha insett att betalningen skett av misstag. Betalningen erlades drygt ett år efter förfallodagen och hade antecknats som tvistig i konkursbouppteckningen.

Hovrätten för Västra Sverige 2015-11-24, T 5540-14.

Återvinning 4:5 konkurslagen

Hovrättens domskäl utgör ett pedagogiskt exempel på hur konkursboet bör ange de konkreta rättsfakta som åberopas till stöd för boets återvinningstalan.

Hovrätten för Västra Sverige, 2015-06-18, T 5417-14.