Nyheter från januari 2000 ↓

Massansvar för konkursbo

Hyresgästs rätt till ersättning enligt 12 kap. 58 b § jordabalken ansågs utgöra en massafordran då konkursboet uppställt villkor för förlängning, som ej godtogs av hyresgästen.

Hovrätten för Nedre Norrland 1999-05-05, T 22/98.

Rättssubjektivitet och partshabilitet

Trots att konkursen avslutats utan överskott trädde bolaget i likvidation och utsåg PRV likvidator. Likvidationsbolaget ansågs ha rätt att föra talan genom likvidatorn.

Högsta domstolen 2000-03-28, Ö 3428-98.

Pantsättning till närstående

Pantsättning av företagshypoteksbrev till närstående godtogs, trots att den närstående även företrädde pantsättaren.

Högsta domstolen 2000-02-23, Ö 3863-98.

Konkurskostnad?

Kostnad för transport av FH-egendom ansågs liksom elavgifter ej utgöra konkurskostnad. Jfr NJA 1999 s 358.

Skånska hovrätten 2000-03-07, Ö 124-00.