Nyheter från mars 2000 ↓

Skadeståndsskyldighet

Konkursförvaltare ansågs skadeståndsskyldig då annans egendom, som var i boets besittning, förkom.

Hovrätten för Övre Norrland 2000-03-17, mål T 23/9

Luganokonventionen

Fråga om verkställighet mot såväl konkursförvaltaren som konkursboet av fransk dom avseende tvist, som gällde köps ogiltighet på grund av svikligt förfarande, vilken transaktion låg i tiden före konkursen.

Svea Hovrätt 2000-03-28 mål Ö 7901-99.

Arbetsgivaravgift utgör massafordran

Konkursbo skall betala arbetsgivaravgift på den utdelning som konkursgäldenärens anställda erhåller i konkursen för sina lönefordringar.

RÅ 2000 ref. 29 (RIC 2000:18).

Ränta i konkurs

Beräkningar vid utdelning i konkurs – en fråga om ränta, Andreas Hagberg och Magnus Carlsson.

JT 1999-2000 s 538 ff.