Nyheter från juni 2000 ↓

Partshabilitet

Fråga om partshabilitet för upplöst bolag.

Regeringsrätten 2000-06-16, mål 7017-1997

Konkursförvaltarens behörighet

Förvaltaren är inte behörig att med för panthavarna och konkursboet bindande verkan godta kvittningsförklaring rörande pantsatt fordran.

NJA 2000 s 78.

Konkursansökan säkerställer skattefordran

Enligt HD:s majoritet säkerställer en konkursansökan statens skattefordran i den mening som avses i 10 § lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

NJA 2000 s 252.