Nyheter från september 2000 ↓

Konkurrens mellan konkurs och rekonstruktion

Förhållandet att det samtidigt funnits en av gäldenären ingiven ansökan om företagsrekonstruktion hindrar inte att tingsrätten samtidigt prövar en ansökan om gäldenärens försättande i konkurs.

Hovrätten för Nedre Norrland 2000-09-12, Ö 313-00.

Sakkunnigt biträde

Biträdets ersättning skall ingå i det allmänna förvaltararvodet. Skäligheten av förvaltarens arvodesanspråk skall omfatta inte bara dennes eget arbete utan även det arbete biträdet har lagt ned.

RH 2000:26

Utdelning i konkurs m.m.

Den som hade fordran på en av bolagsmännen ansågs ej ha rätt att bevaka fordringen i handelsbolagets konkurs eller göra invändning mot förslaget till utdelning i samma konkurs.

Högsta domstolen 2000-09-08, mål Ö 2582-98.

Ändrade mervärdesskatteregler

Per 2001-01-01 träder ändrade regler om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler i kraft; se förarbetena i bet. 1999/2000:SkU 21 och prop. 1999/2000:82.

SFS 2000:500-504.