Nyheter från december 2000 ↓

Särkonkurs

Franskt bolag med verksamhet i Sverige försattes i konkurs här. Se även RH 1993:137. Beslutet finns i PointLex.

Svea Hovrätt 2000-11-01, Ö 7064-00.

Lönefordran

Arbetstagare som inte redovisat uppburna inkomster fick inte göra sin fordran gällande.

RIC 2000:34. 

Konkursförvaltartaxan

Tillämpning av konkursförvaltartaxan och fråga om sakkunnigt biträde.

RH 2000:26.

Rätt att överklaga

Mot beslut varigenom gäldenär genom ansökan av likvidator försatts i konkurs har i princip endast gäldenären själv och behörig ställföreträdare rätt att föra talan.

RH 2000:25.

Verkställande direktör

Då en VD med omedelbar verkan avsäger sig befattningen som VD anses han samtidigt ha sagt upp sitt anställningsavtal.

Göta hovrätt 2000-12-15, mål T 31-00.