Nyheter från februari 2001 ↓

Delgivning av konkursansökan

Delgivning av konkursansökan mot ett KB har ansetts kunna ske genom förvaltaren i komplementärens – ett AB – konkursbo.

NJA 2000 s. 479.

Styrelseansvarförsäkring

För styrelseansvarsförsäkring gäller principen ”claims made”, vilket innebär att försäkringen måste vara i kraft då krav riktas mot styrelsen. Konkursboet kan därför inte avsluta en sådan försäkring i förtid för att tillgodogöra sig överskjutande premis. Istället bör styrelsen uppmanas att själv vidmaktahålla försäkringen till dess att risken för krav bedöms vara utesluten.

PES.

Överlåta utan hörande

Förvaltare har i visst fall ansetts skadeståndsskyldig sedan han utan att höra berörda borgenärer överlåtit gäldenärens rörelse.

Hovrätten för Västra Sverige 2001-01-23 T 5094-99.

Rekonstruktörs behörighet

Rekonstruktör ansågs ej behörig företräda rekonstruktionsgäldenären.

Svea hovrätt 2000-12-15, T 5094-00.

Mjölkkvot

HD har funnit att mjölkkvot ej utgör säkerhet för pant i fastigheten.

Högsta domstolen 2001-02-05, Ö 1551-99.