Nyheter från juni 2001 ↓

Återvinning till konkursbo

Högsta domstolen ansåg 4 kap. 18 § KL kunna tillämpas vid återvinningstalan mot bank i anledning av tredjemans inbetalning till konkursgäldenärens checkräkningskonto, eftersom betalningen i förhållande till tredje man hade kunnat återvinnas med stöd av 4 kap. 10 § KL och banken var i sådan ond tro, som avses i 4 kap. 18 § KL.

Högsta domstolen 2001-06-26, mål T 3792-96.

TSM:s yttrande

Bank medgavs ej rätt till ersättning för rättegångskostnader i anledning av att TSM avgivit yttrande över en slutredovisning; se även NJA 2000 s. 564.

Hovrätten för Övre Norrland 2001-05-22, mål Ö 71/99.