TSM:s yttrande

Bank medgavs ej rätt till ersättning för rättegångskostnader i anledning av att TSM avgivit yttrande över en slutredovisning; se även NJA 2000 s. 564.

Hovrätten för Övre Norrland 2001-05-22, mål Ö 71/99.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar