Återvinning till konkursbo

Högsta domstolen ansåg 4 kap. 18 § KL kunna tillämpas vid återvinningstalan mot bank i anledning av tredjemans inbetalning till konkursgäldenärens checkräkningskonto, eftersom betalningen i förhållande till tredje man hade kunnat återvinnas med stöd av 4 kap. 10 § KL och banken var i sådan ond tro, som avses i 4 kap. 18 § KL.

Högsta domstolen 2001-06-26, mål T 3792-96.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar