Nyheter från juli 2001 ↓

Beedigande av konkursbouppteckning

HD anser att omständigheterna var sådana att det enligt 15 kap. 4 § brottsbalken fanns skälig ursäkt för kvinnan att under ed medvetet lämna oriktiga uppgifter.

NJA 2001 s. 563.

Revisors förmånsrätt – 10a § FRL

Revisor har ansetts ha förmånsrätt för arbete (”substansgranskning”) med att utifrån en preliminär balansräkning granska styrelsens förvaltning, bolagets redovisning av kassa, kundfordringar, lager, inventarier, leverantörskulder m.m.

RH 2001:46.

Efterbehandling av förorenat område

Konkursbo ansågs ej skyldigt att ansvara för efterbehandlingen av diesel, som läckt ut från en lastbil som disponerats av konkursgäldenären. Föroreningen var inte belägen på någon fastighet som ägts eller disponerats av gäldenären och som boet vid konkursutbrottet tagit vård om. Se numera nyhet 67 med ändrad utgång i miljööverdomsotlen.

Umeå tingsrätt 2001-07-13, mål M 682-99.