Beedigande av konkursbouppteckning

HD anser att omständigheterna var sådana att det enligt 15 kap. 4 § brottsbalken fanns skälig ursäkt för kvinnan att under ed medvetet lämna oriktiga uppgifter.

NJA 2001 s. 563.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar