Nyheter från december 2001 ↓

13 kap. aktiebolagslagen

13 kap. aktiebolagslagen ändras fr.o.m. 2002-01-01, vilket bl.a. innebär att kontrollbalansräkning skall undertecknas av minst hälften av styrelseledamöterna och att bolag som trätt i likvidation på grund av konkurs kan besluta att verksamheten skall återupptas sedan konkursen avslutats med överskott. Då konkursen avslutas med överskott eller läggs ned eller avslutas genom ackord är det rätten som skall besluta om att bolaget skall träda i likvidation och inte som hittills bolagsstämman.

SFS 2001:932 och SFS 2001:963 samt prop. 2000/01:150.

Mened och oredlighet

Konkursgäldenär som vid edgång förteg framtida hyresintäkter har dömts för såväl mened som oredlighet mot borgenärer.

Svea hovrätt 2001-12-05, mål B 3002-01.