Nyheter från februari 2002 ↓

Borgenärsskydd för konsument

Konsument föreslås få separationsrätt till individualiserad egendom i 49 § konsumentköplagen. Förvaras egendomen hos tredje man krävs inte denuntiation. Ikraftträdande 2002-07-01.

Prop. 2001/02:134.

Andel i ekonomisk förening

Andel i ekonomisk förening har ansetts omfattas av företagshypotek.

RIC 2001:39.

Efterbehandlingsansvar

Konkursbo ansågs ansvarigt för efterbehandling för diesel som läckt från lastbil, trots att lastbilen dels aldrig varit i konkursboets faktiska besittning, dels till en början varit okänd för konkursförvaltaren och dels abandonerats till finansbolag en vecka efter det att konkursboet fått veta var lastbilen stod uppställd. Miljödomstolens avgörande utgör nyhet 52.

MÖD 2002:16..

Försvårande av miljökontroll

Konkursförvaltare dömdes till 40 dagsböter för att han ansågs ha varit oaktsam då han ej tillsåg att det avgavs en miljörapport inom föreskriven tid, trots att miljörapporten avsåg kalenderåret innan konkursen inträffade.

Hovrätten för övre Norrland 2002-02-13, mål B 283-00.

Rättegångskostnader

En löntagare som återkallade sin talan mot konkursgäldenären sedan denne försatts i konkurs fick på grund av återkallelsen betala konkursgäldenärens rättegångskostnader.

AD 2002:12.

Lönegaranti

Konkursen inträffade 1995-07-17. G:s make ägde ensam samtliga aktier i gäldenärsbolaget. G var således närstående till någon som ägt minst en femtedel men hindrade detta enligt förhandsavgörande från EG-domstolen inte henne från rätt till lönegarantiersättning.

Högsta domstolen 2002-02-14, T 3067-98.

Delgivning av konkursansökan

Surrogatdelgivning genom den blivande konkursgäldenärens hustru godtogs ej.

Högsta domstolen 2002-02-08, mål Ö 3107-01.