Nyheter från mars 2002 ↓

Forum vid återvinning

Luganokonventionen gäller ej vid återvinningstalan. Vid återvinning av uppdragsavtal godtogs Stockholms tingsrätt som behörigt forum enligt 10 kap. 4 § rättegångsbalken. Rättsfallet kommenteras av Michael Bogdan i JT 2001-02 nr. 3 s. 622 ff.

NJA 2001 s. 800

Näringsförbud

Hovrätten dömde NN för grov oredlighet mot borgenärer, mannamån mot borgenärer, vårdslöshet mot borgenärer och grovt bokföringsbrott till fängelse ett år. Trots detta ansåg hovrätten att det inte från allmän synpunkt kunde anses nödvändigt med näringsförbud och att det förelåg särskilda skäl att göra undantag från presumtionsregeln för NN:s handlande efter den 1 juli 1996.

Hovrätten för Övre Norrland 2002-03-18, B 119/99.

Övergång av verksamhet

Löntagare anställda före 1997-01-01, som fick nya anställningar 1999 i samband med en företagsöverlåtelse enligt 6 b § LAS, har ansetts behålla befintliga anställningsvillkor gällande uppsägningstidens längd, trots att de ingått nya anställningsavtal. Uppsägningstidens längd har därför beräknats enligt 11 § LAS i dess äldre lydelse.

RIC 2001:35.