Forum vid återvinning

Luganokonventionen gäller ej vid återvinningstalan. Vid återvinning av uppdragsavtal godtogs Stockholms tingsrätt som behörigt forum enligt 10 kap. 4 § rättegångsbalken. Rättsfallet kommenteras av Michael Bogdan i JT 2001-02 nr. 3 s. 622 ff.

NJA 2001 s. 800

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar