Nyheter från april 2002 ↓

Lönegaranti

Förhandsavgörande av EG-domstolen rörande närstående. Se nyhet nr. 64.

NJA 2002 s. 75.

Oredligt förfarande vid kreditköp

VD har ådömts skadeståndsskyldighet sedan han för bolagets räkning inköpt varor på kredit trots att han varit medveten om att bolaget inom en snar framtid skulle försättas i konkurs.

NJA 2002 s. 17.

Särskild löneskatt

Konkursbo, som för s.k. Alectapengar, utfäster tjänstepension är skyldigt att betala särskild löneskatt med 24,26 %. Underlaget skall redovisas på deklarationsblanketten SD 2.

1 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader.

Förskottsarvode

Förvaltaren fick förskott på sitt arvode, trots att begäran om förskott framställdes först sedan sluthandlingarna avgivits. Hovrätten anförde bl.a. att det var oklart hur länge konkursen kunde beräknas pågå och att det därtill framstod sannolikt att tingsrättens slutliga avgörande av arvodesfrågan, oberoende av utgången, sannolikt skulle komma att överklagas. Dessutom beaktade hovrätten en av förvaltaren lämnad uppgift att han tvingades låna kapital för att bedriva sin verksamhet. Förutsättningarna för att bevilja förskott var därför enligt hovrätten väl uppfyllda.

Hovrätten för Övre Norrland 2002-04-16, Ö 190/02.

Ändring i konkurslagen

I propositionen föreslås att det från och med 2002-07-01 i 4 kap. 12 § första stycket konkurslagen införs en begränsning av möjligheten att återvinna en säkerhet, som har ställts av gäldenären före konkursen, om säkerställandet ändå kan anses ordinärt.

Prop. 2001/02:57.