Förskottsarvode

Förvaltaren fick förskott på sitt arvode, trots att begäran om förskott framställdes först sedan sluthandlingarna avgivits. Hovrätten anförde bl.a. att det var oklart hur länge konkursen kunde beräknas pågå och att det därtill framstod sannolikt att tingsrättens slutliga avgörande av arvodesfrågan, oberoende av utgången, sannolikt skulle komma att överklagas. Dessutom beaktade hovrätten en av förvaltaren lämnad uppgift att han tvingades låna kapital för att bedriva sin verksamhet. Förutsättningarna för att bevilja förskott var därför enligt hovrätten väl uppfyllda.

Hovrätten för Övre Norrland 2002-04-16, Ö 190/02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar