Nyheter från oktober 2002 ↓

Ändringar i konkurslagen m.m.

I prop. 2001/02:191 föreslås bl.a. att konkursförvaltarens upplysningsskyldighet ang. brottsmisstankar och näringsförbud skall förskjutas tidsmässigt till dess att förvaltaren avger slutredovisningen. Vidare föreslås att de sekretessbrytande bestämmelserna i sekretesslagen rörande att uppgifter ur en revisionspromemoria lämnas till konkursförvaltare utvidgas till att avse uppgifter i ärende om revision. Ikraftträdande 2003-03-01.

Prop. 2001/02:191 s. 54 ff och 58 f.

Återvinning av skiljedom

Högsta domstolen lämnade ansökan om verkställighet av skiljedom utan bifall, varvid JR Håstad för egen del tilade att en skiljedom borde kunna återvinnas med verkan i konkursen.

Högsta domstolen 2002-10-23, mål Ö 2309-02.

Återvinning 4 kap. 10 § konkurslagen

Lösen i förtid av del av konvertibelt skuldebrev efter ägarbyte ansågs inte ordinär. Invändning om överenskommelse om villkorsändring inverkade inte på bedömningen då den påstådda ändringen av betalningsvillkoren för skuldebrevet i så fall hade skett under återvinningsfristen; se Lennander, Återvinning i konkurs, 2 uppl. s. 225 f.

NJA 2002 s. 441.

Förskott på konkursförvaltararvode

Hovrättens avgörande enligt nyhet nr. 74 står fast sedan Högsta domstolen ej funnit skäl att meddela riksskatteverket prövningstillstånd.

Högsta domstolen 2002-10-16, mål Ö 1920-02.

Semesterlön i förskott

Under förutsättning av att annat ej föreskrivs i kollektivavtal eller individuellt anställningsavtal skall semesterersättningen för den som sagts upp efter inträffad konkurs minskas med semesterlön som mottagits i förskott; 29 § 3 st. semesterlagen och prop. 1993/94: 208 ”Förändringar i lönegarantisystemet” s. 43 och 69.

Stockholms tingsrätt 2002-10-07, mål T 8354-01.

Försvårande av miljökontroll

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd; se nyhet nr. 66.

Högsta domstolen 2002-10-07, B 1119-02.

Kan gäldenärens medgivande återtas av boet?

Den blivande konkursgäldenären medgav en talan om bättre rätt till egendom i gäldenärens besittning. Tingsrätten biföll kärandens talan genom dom 2002-03-14. Sedan konkursen inträffat 2001-03-16 övertog boet talan och överklagade domen. Hovrätten ansåg boet bundet av det medgivande som gjorts i tingsrätten, eftersom ett i lägre rätt gjort medgivande i ett dispositivt tvstemål endast får återtas om det föranleds av alldeles speciella omständigheter; se NJA 1983 s. 148.

Svea Hovrätt 2002-09-11, mål T 2714-01.

Försvårande av miljökontroll

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd; se nyhet nr. 66.

Högsta domstolen 2002-10-07, B 1119-02.