Kan gäldenärens medgivande återtas av boet?

Den blivande konkursgäldenären medgav en talan om bättre rätt till egendom i gäldenärens besittning. Tingsrätten biföll kärandens talan genom dom 2002-03-14. Sedan konkursen inträffat 2001-03-16 övertog boet talan och överklagade domen. Hovrätten ansåg boet bundet av det medgivande som gjorts i tingsrätten, eftersom ett i lägre rätt gjort medgivande i ett dispositivt tvstemål endast får återtas om det föranleds av alldeles speciella omständigheter; se NJA 1983 s. 148.

Svea Hovrätt 2002-09-11, mål T 2714-01.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar