Ändringar i konkurslagen m.m.

I prop. 2001/02:191 föreslås bl.a. att konkursförvaltarens upplysningsskyldighet ang. brottsmisstankar och näringsförbud skall förskjutas tidsmässigt till dess att förvaltaren avger slutredovisningen. Vidare föreslås att de sekretessbrytande bestämmelserna i sekretesslagen rörande att uppgifter ur en revisionspromemoria lämnas till konkursförvaltare utvidgas till att avse uppgifter i ärende om revision. Ikraftträdande 2003-03-01.

Prop. 2001/02:191 s. 54 ff och 58 f.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar