Nyheter från november 2002 ↓

Bokföringsbrott och brott mot borgenärer

Ändringar föreslås i 11 kap. brottsbalken.

Ds 2002:057.

Återvinning med stöd av 4 kap. 5 § KL

Återvinningstalan mot bank bifölls sedan banken sagt upp kredit i förtid, inte kunnat uppvisa åberopad säkerhet i form av företagshypoteksbrev, påfordrat att ett banken närstående factoringbolag skulle höja belåningsgraden i de pantsatta fakturorna och tillgodogjort sig betalning genom att belasta gäldenärens checkräkning innan factoringbolaget hunnit sätta in pengar på kontot.

Svea Hovrätt 2002-11-26, Mål T 7265-00.

Upphävt konkursbeslut

Hovrätten upphävde konkursbeslutet sedan konkursgäldenären visat att han erhållit ett kreditlöfte till täckande av sina skatteskulder och saknade andra skulder. Därmed ansåg hovrätten att gäldenären visat att han ej är på obestånd.

Hovrätten för övre Norrland, 2002-10-18, Ö 862-02.

Näringsförbud

Fråga om näringsförbud för person som varit ställföreträdare för 20 aktiebolag, som försatts i konkurs.

RIC 2002:27.

Tillgodoräknande av anställningstid

Anställningstid i företagsledande ställning kvalificerar inte för tillgodoräknande enligt 3 § 1 st. 2 p. LAS i senare anställning efter sådan övergång som avses i lagrummet.

NJA 2002 s. 572.

Partshabilitet

Regeringsrätten fann att ett efter konkurs upplöst aktiebolag hade partshabiltet då det vid framgång i skattetvisten kunde få tillbaka skatt, vilket kan medföra efterutdelning i konkursen.

Regeringsrätten 2002-11-15, mål 6294–6295-2000.

Försättande i konkurs

Insolvenspresumtionen i 2 kap. 8 § KL ansågs ej tillämplig då den fordran (324372 kr) som låg till grund för det misslyckade utmätningsförsöket var väsentligt högre än den fordran (12500 kr) som i själva verket tillkom den konkurssökande borgenären (staten).

NJA 2002 s. 463.