Återvinning med stöd av 4 kap. 5 § KL

Återvinningstalan mot bank bifölls sedan banken sagt upp kredit i förtid, inte kunnat uppvisa åberopad säkerhet i form av företagshypoteksbrev, påfordrat att ett banken närstående factoringbolag skulle höja belåningsgraden i de pantsatta fakturorna och tillgodogjort sig betalning genom att belasta gäldenärens checkräkning innan factoringbolaget hunnit sätta in pengar på kontot.

Svea Hovrätt 2002-11-26, Mål T 7265-00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar