Nyheter från januari 2003 ↓

Återvinning till konkursbo

I ett återvinningsmål med anknytning till en känd skalbolagshärva hade HD anledning att pröva dels återvinning enligt 4:5 KL och dels frågan om att utge ersättning för den återvunna egendomens värde enligt 4:14 3 st. KL.

NJA 2003 s. 37.

Lönegaranti

Ersättningar som betalas till alla arbetstagare vid uppsägning omfattas av begreppet lön i direktiv 80/987 om arbetsgivares insolvens oavsett genom vilket förfarande de fastställs. Se referat i Lag & Avtal 1/2003 s. 32.

EG-domstolen 2002-12-12 mål C-442/00.

Nya förmånsrättsregler

Regeringens lagrådsremiss gällande nya förmånsrättsregler finns att hämta i ”Domar m.m.”.

Justitiedepartementet.

Förskott på arvode

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga gällande förskott på arvode; se nyhet nr. 83.

Högsta domstolen 2003-01-15, Ö 2433-02.

Innehållet i förvaltarberättelsen m.m.

Den 1 mars 2003 ändras 7 kap. 9 och 15 §§ konkurslagen, vilket bl.a. medför att uppgift inte längre skall lämnas i förvaltarberättelsen rörande brottsmisstankar och näringsförbud. Se vidare nyhet nr. 91.

SFS 2002:1125.

Förening av mål

Med hänsyn till de särdrag handläggningen av ett mål om klander av slutredovisning respektive ett konkursärende (här en arvodestvist) uppvisar är det inte fråga om samma rättegångsform och är gemensam handläggning inte möjlig. Däremot vilandeförklarade hovrätten arvodestvisten i avvaktan på hovrättens prövning av klandermålet.

RIC 2003:11.