Skadeståndsskyldighet

Tingsrätten och hovrätten fann det styrkt att den handläggande biträdande juristen muntligen hade utfäst sig att underrätta en medgäldenär före fastighetens försäljning. Skadeståndstalan mot förvaltaren ogillades dock då medgäldenären inte ansågs ha visat att den sämst ställde panthavaren skulle ha godtagit en underhandsförsäljning. Av hovrättens dom framgår att hovrätten ansåg förvaltarens timarvode för tvisten om 2750 kr skäligt.

Svea Hovrätt 2003-02-07, mål T 4522-02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar