Nyheter från mars 2003 ↓

Abandonering

HD skall pröva om en konkursförvaltare med laga verkan ägt återkalla sitt beslut att till förmån för gäldenären uppge i konkursboet ingående fastigheter.

Högsta domstolen 2003-03-31, mål Ö 3190-02.

Förskottssemester

Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Se följande nyhet.

Svea hovrätt 2003-03-26, mål T 9580-02.

Nedsatt arvode

HD anser att en förvaltare borde ha hört tsm innan han tog definitiv ställning till dels skäligt rekonstruktörsarvode och dels återvinning av en pantsättning till säkerhet för rekonstruktörens arbete. Då underlåtenheten innebar ett icke oväsentligt åsidosättande av skyldigheten att höra tsm ledde denna till att förvaltarens arvode nedsattes oavsett om förvaltaren fattat något felaktigt beslut eller ej.

NJA 2003 s. 99.

Partshabilitet för upplöst bolag

Regeringsrätten fann att ett bolag, utan hinder av att det är upplöst, på grund av en pågående process om ställföreträdaransvar skulle tillerkännas parthabilitet i en skatteprocess.

RIC 2003:6/RR2003-02-26 mål 8387-1999.

Ogillat klander mot slutredovisning

Med ändring av tingsrättens dom har Svea hovrätt ogillat en av staten förd klandertalan mot en konkursförvaltare. Hovrätten fann att förvaltaren inte varit oaktsam i de bedömningar hon gjort beträffande frågan om återvinning av en betalning.

Svea hovrätt 2003-03-05, mål T 5462-02.