Nyheter från april 2003 ↓

Förskott på arvode

HD tillerkänner en förvaltare förskott på arvodet med 362 500 kr och ändrar därmed tingsrättens och hovrättens beslut. HD hänvisar till förarbetena till konkurslagen (prop. 1986/87:90 s. 161 ff. och 384, jämförda med SOU 1983:24 s. 243 och 350 ff.).

NJA 2003 s. 203.

Icke lagakraftvunnet skattebeslut

Ett bolag försattes i konkurs trots att skattebeslutet ej vunnit laga kraft. Hinder ansågs ej föreligga trots utgången i NJA 2001 s. 339.

RIC 2003:33.

Försättande i konkurs

En man skriven i Belgien försattes i konkurs i Sverige. Hovrätten anser att tingsrätten var behörig då mannen ansågs ha haft sina huvudsakliga intressen i Sverige; se ingresspunkten 13 i insolvensförordningen.

Hovrätten för Västra Sverige 2003-04-03, mål Ö 1324-03.

Rätt att lyfta arvode

I proposition föreslås att förvaltaren skall få rätt att lyfta den del av arvodet som motsvarar den mervärdesskatt som beräknats för det yrkade arvodet redan när han lämnar in sin arvodesframställning till rätten. Lagändringen i 14 kap. 11 § konkurslagen föreslås träda i kraft 2004-01-01.

Prop. 2002/03:112.