Förskott på arvode

HD tillerkänner en förvaltare förskott på arvodet med 362 500 kr och ändrar därmed tingsrättens och hovrättens beslut. HD hänvisar till förarbetena till konkurslagen (prop. 1986/87:90 s. 161 ff. och 384, jämförda med SOU 1983:24 s. 243 och 350 ff.).

NJA 2003 s. 203.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar