Nyheter från maj 2003 ↓

Rättsfall om företrädaransvar

Talan om företrädaransvar ogillades. Högsta domstolen fann den påstådda skatte- och avgiftsskyldigheten ej styrkt.

Högsta domstolen 2003-05-28, mål T 285-02.

Företrädaransvar

Nya regler för företrädaransvaret föreslås att införas fr.o.m. 2004-01-01. För ansvar skall krävas uppsåt eller oaktsamhet. Bevisbördan skall åvila det allmänna.

Prop. 2002/03:128.