Nyheter från juni 2003 ↓

Förmånsrätt för lön

Begränsningen av förmånsrätt för lön under uppsägningstid ansågs tillämplig endast på lön som belöper på tid efter konkursansökan. Se även RH 1997:71 och 2000:7.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2003-05-22, mål T 85-02.

Upphävt konkursbeslut

Högsta domstolen upphäver konkursbeslutet sedan bolaget visat att det betala samtliga restförda skatteskulder och konkursbouppteckningen utvisar ett överskott om 527 319 kr.

Högsta domstolen 2003-06-27, mål Ö 4650-02.

Nya förmånsrättsregler

Riksdagen har antagit regeringens prop. 2002/03:49 med ikraftträdande 2004-01-01. Riksdagen beslöt dock att en företagsinteckning skall gälla i 55 % av värdet av gäldenärens egendom istället för i propositionen föreslagna 50 %; se utskottsbetänkandet 2002/03:LU17.

www.riksdagen.se/debatt200203/utskott/LU/LU17