Nya förmånsrättsregler

Riksdagen har antagit regeringens prop. 2002/03:49 med ikraftträdande 2004-01-01. Riksdagen beslöt dock att en företagsinteckning skall gälla i 55 % av värdet av gäldenärens egendom istället för i propositionen föreslagna 50 %; se utskottsbetänkandet 2002/03:LU17.

www.riksdagen.se/debatt200203/utskott/LU/LU17

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar