Nyheter från juli 2003 ↓

Efterställning

Ett avtal om efterställning vid konkurs och likvidation ansågs inte medföra efterställning också vid ackordsförhandling under företagsrekonstruktion.

NJA 2003 s. 128.

Förvärvslåneförbudet i 12 kap. 7 § ABL

Högsta domstolen ogillade konkursboets talan mot bank då domstolen ansåg att boet inte hade bättre rätt att föra talan än vad konkursbolaget skulle ha haft. Hinder för bolaget att föra talan i anledning av omständigheterna vid utbetalningen ansågs ha inträtt sedan bolaget fått ny ställföreträdare efter överlåtelsen.

Högsta domstolen 2003-05-21, mål T 1480-00.

Skadeståndstalan mot förvaltare

Det förhållandet att två anställda gick miste om sin sjöpanträtt i två bogserbåtar sedan dessa försålts underhand mer än ett år efter fordringarnas uppkomst berättigade inte de anställda till skadestånd av förvaltaren.

RIC 2004:20.

Staten befriad från kostnadsansvar

Tingsrättens beslut att försätta bolaget i konkurs undanröjdes genom resning. Högsta domstolen har nu befriat staten från ansvar för konkurskostnaderna, vilka istället i dess helhet skall utgå ur den i konkursboet ingående egendomen.

NJA 2003 s. 248.

Återvinning till konkursbo

En oenig hovrätt ansåg att konkursboet ej lyckats visa insolvens och att återbetalningen inte heller skett i förtid. Minoriteten ansåg att beloppet avsevärt hade försämrat gäldenärens ekonomiska ställning och att återbetalningen inte varit ordinär.

Göta hovrätt 2003-04-29, mål T 3770-02.