Återvinning till konkursbo

En oenig hovrätt ansåg att konkursboet ej lyckats visa insolvens och att återbetalningen inte heller skett i förtid. Minoriteten ansåg att beloppet avsevärt hade försämrat gäldenärens ekonomiska ställning och att återbetalningen inte varit ordinär.

Göta hovrätt 2003-04-29, mål T 3770-02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar