Förvärvslåneförbudet i 12 kap. 7 § ABL

Högsta domstolen ogillade konkursboets talan mot bank då domstolen ansåg att boet inte hade bättre rätt att föra talan än vad konkursbolaget skulle ha haft. Hinder för bolaget att föra talan i anledning av omständigheterna vid utbetalningen ansågs ha inträtt sedan bolaget fått ny ställföreträdare efter överlåtelsen.

Högsta domstolen 2003-05-21, mål T 1480-00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar