Nyheter från augusti 2003 ↓

Lönegaranti 2004

Prisbasbeloppet för 2004 har i SFS 1003:576 bestämts till 39.300 kr varför den övre gränsen för förmånsrätt för lön eller annan ersättning på grund av anställningen för varje arbetstagare är 393.000 kr. Gränsen gäller för konkurser med ansökan som gjorts från och med den 1 januari 2004 och med konkursbeslut som meddelats under 2004 och omfattar de fordringar som har förmånsrätt enligt 12 §(men inte 13 §) förmånsrättslagen i dess lydelse från och med nämnda datum.

SFS 1003:576.

Talerätt

Före konkursutbrottet överläts en tomträtt till en ställföreträdare. Förvärvet var beroende av att förvärvstillstånd erhölls. Då bolaget försattes i konkurs hade ställföreträdaren inte sökt inskrivning av sitt förvärv. Konkursgäldenären ansågs sakna talerätt i en efter konkursutbrottet anhängiggjord ansökan om betalningsföreläggande med yrkande att fordran skulle fastställas att utgå ur tomträtten. Ansökningen skulle därför delges med konkursboet som svarande i målet.

NJA 2003 s. 356.

Förmånsrätt för lönefordringar/indirekt ägande

Det förhållandet att en person ägt aktier i konkursgäldenären via ett annat bolag förhindrade inte att personen kunde anses ha ägt en väsentlig andel i konkursgäldenären.

RIC 2003:32.

Hänskjutande av kontrollbalansräkning

Formella fel med avseende på bolagsstämman och kallelseförfarandet ansågs inte leda till att bolagsstämman eller vad som förekommit på den skulle anses ogiltiga.

RIC 2003:31.

Insolvensförordningen

Ett i Finland registrerat aktiebolag försattes i konkurs i Sverige efter egen ansökan då hovrätten ansåg det visat att bolagets huvudsakliga intressen, trots sätet i Finland, fanns i Sverige; artikel 3 p. 1.

RIC 2003:29.

Skiljeavtal

Konkursgäldenärens skiljeavtal binder konkursborgenärerna i obligationsrättsliga frågor.

NJA 2003 s. 3.

Europabolag Societas Europaea, SE

Förordningen om europabolag träder i kraft den 8 oktober 2004. Ett europabolag skall vara en europeisk associationsform för gränsöverskridande samverkan i aktiebolagsform. Promomorian innehåller förslag till lag om europabolag och ändringar i berörd svensk lagstiftning.

Ds 2003:15.