Talerätt

Före konkursutbrottet överläts en tomträtt till en ställföreträdare. Förvärvet var beroende av att förvärvstillstånd erhölls. Då bolaget försattes i konkurs hade ställföreträdaren inte sökt inskrivning av sitt förvärv. Konkursgäldenären ansågs sakna talerätt i en efter konkursutbrottet anhängiggjord ansökan om betalningsföreläggande med yrkande att fordran skulle fastställas att utgå ur tomträtten. Ansökningen skulle därför delges med konkursboet som svarande i målet.

NJA 2003 s. 356.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar