Lönegaranti 2004

Prisbasbeloppet för 2004 har i SFS 1003:576 bestämts till 39.300 kr varför den övre gränsen för förmånsrätt för lön eller annan ersättning på grund av anställningen för varje arbetstagare är 393.000 kr. Gränsen gäller för konkurser med ansökan som gjorts från och med den 1 januari 2004 och med konkursbeslut som meddelats under 2004 och omfattar de fordringar som har förmånsrätt enligt 12 §(men inte 13 §) förmånsrättslagen i dess lydelse från och med nämnda datum.

SFS 1003:576.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar