Skadestånds ansvar

En förvaltare överlät 1992 vissa patenträttigheter utan att närmare kontrollera om rättigheterna tillhörde konkursgäldenären. Konkursen hade inträffat 1982 och avslutats 1983. Överlåtelseavtalet saknade friskrivning, trots att parterna i ett sidoavtal förklarade att konkursboet och förvärvaren var införstådda med att vissa oklarheter förelåg beträffande äganderätten. Förvaltaren har nu ålagts skadeståndsskyldighet för den skada detta åsamkade rätte ägaren.

Hovrätten för Västra Sverige 2002-11-06, mål T 4987-00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar