Nyheter från oktober 2003 ↓

Lönegaranti vid rekonstruktion

I promemorian föreslås att det införs statlig lönegaranti vid företagsrekonstruktion. I huvudsak förslås samma regler som vid konkurs. Rekonstruktören skall fatta beslut om lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Ikraftträdande 2005-01-01.

Ds 2003:17.

Sparade semesterdagar

Lokutionen i 12 § fjärde stycket förmånsrättslagen ”för vad som står inne för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret” innebär att semesterdagar som sparats under tidigare år saknar förmånsrätt. Se SOU 1993:96 Förändringar i lönegarantisystemet och prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler s. 78x och 82y.

Peter Savin.

SPP/Alecta-medel

Hovrätten ansåg att fordran uppkommit först efter konkursutbrottet och att den därför inte omfattades av företagshypoteket. Kommentar: Hovrätten förbigår helt det förhållandet att denna fordran härrör från ett före konkursutbrottet träffat försäkringsavtal mellan dåvarande SPP och konkursgäldenären. Beslutet har inte vunnit laga kraft. HD har meddelat prövningstillstånd, se nyhet nr. 147.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2003-10-13, Ö 2093-03.