SPP/Alecta-medel

Hovrätten ansåg att fordran uppkommit först efter konkursutbrottet och att den därför inte omfattades av företagshypoteket. Kommentar: Hovrätten förbigår helt det förhållandet att denna fordran härrör från ett före konkursutbrottet träffat försäkringsavtal mellan dåvarande SPP och konkursgäldenären. Beslutet har inte vunnit laga kraft. HD har meddelat prövningstillstånd, se nyhet nr. 147.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2003-10-13, Ö 2093-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar