Sparade semesterdagar

Lokutionen i 12 § fjärde stycket förmånsrättslagen ”för vad som står inne för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret” innebär att semesterdagar som sparats under tidigare år saknar förmånsrätt. Se SOU 1993:96 Förändringar i lönegarantisystemet och prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler s. 78x och 82y.

Peter Savin.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar