Nyheter från november 2003 ↓

Mervärdesskatt på arvodet

När arvodesframställningen lämnats in till rätten får förvaltaren, utan särskilt beslut av rätten, lyfta den del av det begärda arvodet som motsvarar den mervärdesskatt som beräknats för arvodet. Ikraftträdande 2004-01-01. Gäller även arvoden i konkurser som inträffats dessförinnan; se prop. 2002/03:112 s. 7 avsnitt 5.

SFS 2003:893.

Bokföringsbrott

En glasmästare dömdes för bokföringsbrott då det under sju månaders tid inte hade förts grundbok och huvudbok. Hans invändning att han förlitat sig på den bokföringsbyrå han hade anlitat under 20 års tid godtogs inte. HD anser att han borde ha insett att månatliga resultat- och balansrapporter saknades. Dessutom var mannen medveten om att bokföringsbyråns fakturor inte blivit betalade. Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter.

NJA 2003 s. 550.

Behörig att överklaga

Högsta domstolen skall pröva om det är förvaltaren i komplementärsbolagets konkursbo eller komplementärsbolagets ställföreträdare som är behöriga att överklaga beslutet att försätta kommanditbolaget i konkurs; se bl.a. NJA 2000 . 479.

Högsta domstolen 2003-11-10, mål Ö 3232-03.