Nyheter från december 2003 ↓

Miljörapport

Högsta domstolen anser att skyldigheten att avge miljörapport för tid före konkursutbrottet övergick på konkursboet då detta övertog driften. Förvaltaren har det yttersta ansvaret för miljörapporten även om han uppdrar åt en anställd att svara för produktionen. Trots att förvaltaren inte utnyttjade möjligheten att få anstånd, vilket enligt domstolen innebar en viss oaktsamhet, bedömdes gärningen vid en samlad bedömning som ringa; se nyhet 66.

NJA 2003 s. 599.

Skadestånd pga underlåten återvinning

HD har meddelat prövningstillstånd sedan staten överklagat hovrättens dom; se nyhet nr. 111.

Högsta domstolen, mål T 1305-03, beslut 2003-12-08.

Alectamedel

HD beviljade Handelsbanken prövningstillstånd, se nyhet nr. 140.

Högsta domstolen 2003-12-08, mål Ö 4314-03.

Insolvensförordningen

Hovrätten undanröjde tingsrättens konkursbeslut och avvisade en konkursansökan mot en i Italien bosatt svensk medborgare sedan hovrätten funnit att mannen sedan länge bor i Italien och är anställd där och inte verksam i Sverige.

Hovrätten för Västra Sverige 2003-12-04, Ö 4575-03.