Nyheter från januari 2004 ↓

Herrelösa fastigheter

I promemorian föreslås bl.a. en ändring i konkurslagen som gör det möjligt för en förvaltare, som vid försäljning av en fastighet tvingats göra utlägg av egna medel, att i sista hand få dessa betalade av staten.

Ds 2003:64.

Betalningsordningen

Avskrivningskonkurs; hovrätten tillerkände förvaltaren yrkat arvode, trots att tillsynsmyndigheten med instämmande av tingsrätten ansåg att hans arvode skulle nedsättas med belopp motsvarande vad han av influtna medel hade använt för betalning av uppkomna massakostnader. Lagakraftvunnet.

Göta hovrätt 2004-01-09, mål Ö 1129-03.