Betalningsordningen

Avskrivningskonkurs; hovrätten tillerkände förvaltaren yrkat arvode, trots att tillsynsmyndigheten med instämmande av tingsrätten ansåg att hans arvode skulle nedsättas med belopp motsvarande vad han av influtna medel hade använt för betalning av uppkomna massakostnader. Lagakraftvunnet.

Göta hovrätt 2004-01-09, mål Ö 1129-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar