Nyheter från april 2004 ↓

Visstidsanställnings upphörande i förtid

En visstidsanställning ansågs efter inträffad konkurs kunna avslutas i förtid med iakttagande av uppsägningstid beräknad enligt 11 § LAS – här en månad.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2004-03-17, T 3192-03.

Förskott på arvode

En konkursförvaltare ansågs berättigad till förskott på förvaltararvode av allmänna medel.

RH 2003:58.

Massaansvar för upphovsrätt?

HD har beviljat prövningstillstånd i en tvist mellan ett konkursbo och en formgivare rörande bl.a. frågan om massaansvar för konkursboet sedan detta överlåtit det lager i vilket hennes verk ingick.

Högsta domstolen 2004-04-26, mål Ö 474-04.

Efterbehandlingsansvar

Ett konkursbo efter ett ytbehandlingsföretag ansågs som verksamhetsutövare, trots att boet inte drivit verksamheten vidare. Konkursboet ålades därför efterbehandlingsansvar. Se även följande nyhet.

RIC 2004:19.

Upphävt konkursbeslut

HD upphävde konkursbeslutet sedan det framkommit att bolaget hade betalat samtliga restförda skatteskulder. Förvaltaren hade därtill uppgivit att tillgångarna i bolaget kunde antas överstiga bolagets enda förfallna skuld, 160 kr. Bolaget ansågs därför ha visat att bolaget var solvent.

Högsta domstolen 2004-04-01, Ö 601/04.