Massaansvar för upphovsrätt?

HD har beviljat prövningstillstånd i en tvist mellan ett konkursbo och en formgivare rörande bl.a. frågan om massaansvar för konkursboet sedan detta överlåtit det lager i vilket hennes verk ingick.

Högsta domstolen 2004-04-26, mål Ö 474-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar