Nyheter från juni 2004 ↓

Uppskov med konkursförhandling

Synnerliga skäl enligt 2 kap. 20 § KL ansågs inte föreligga för uppskov med förhandling.

Hovrätten för Västra Sverige 2004-06-04, mål Ö 2781-04.

Talerätt

Sedan ett aktiebolags konkursbo förklarat att det avstod anspråk på andel i ett kommanditbolag ansågs behörigheten att föra talan mot beslutet att försätta kommanditbolaget i konkurs ha återgått till aktiebolaget.

NJA 2004 s. 410.

Försättande i konkurs

När insolvenspreumtionen inte kan användas är förhållandena då konkursansökan prövas – inte när ansökan gjordes – avgörande.

NJA 2004 s. 325.

Talerätt

Ett bolag, som efter avslutad konkurs skulle ha saknat rättskapacitet och partshabilitet, ansågs berättigad till överprövning av skönsmässigt påförda arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Se även RÅ 2002 ref. 76.

Regeringsrätten 2004-06-14, mål 1625-1626-03.

Preskription

Avbrott i preskription enligt 12 kap. 61 § JB har ansetts kunna ske genom att fordran anmäls i hyresgästens konkurs. Även fråga om självständig preskription av fordran enligt 13 kap. 2 § ABL. Se även NJA 1997 s. 250.

NJA 2004 s. 3.

Konkursansökan

HD fann att det av föreliggande material inte kunde dras någon säker slutsats om att den anläggning som uppförts svarade mot innehållet i den aktuella avtalsklausulen. Därmed ansågs en borgenär inte ha visat behörighet att söka motparten i konkurs.

NJA 2004 s. 345.

Lönegaranti

En arbetstagare som blivit uppsagd innan arbetsgivaren försatts i konkurs ansågs inte ha rätt till lönegaranti för den period efter konkursutbrottet som han inte hade varit anmäld till arbetsförmedlingen. Hovrätten kom således till annat slut än i RH 1997:71.

RIC 2004:24.

Lönegaranti

Trots att en person var visstidsanställd ansågs den anställde endast berättigad till en förmånsberättigad lönefordran beräknad enligt 11 § LAS; här en månad. Det bör dock noteras att förvaltaren varken kan eller behöver säga upp visstidsanställningen till upphörande i förtid för att åstadkomma sådan begränsning av förmånsrätten.

RIC 2004:23.

Betalningsordningen

Göta hovrätts beslut i följande nyhet har vunnit laga kraft sedan HD vägrat prövningstillstånd.

Högsta domstolen 2004-06-08, Ö 569-04.

Preskription trots bevakning

Den omständigheten att huvudfordringen bevakats i konkursen ansågs inte ha någon preskriptionsavbrytande verkan i förhållande till ett borgensåtagande för samma fordran.

Svea Hovrätt 2004-03-05, ÖÄ 1347-04.