Talerätt

Ett bolag, som efter avslutad konkurs skulle ha saknat rättskapacitet och partshabilitet, ansågs berättigad till överprövning av skönsmässigt påförda arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Se även RÅ 2002 ref. 76.

Regeringsrätten 2004-06-14, mål 1625-1626-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar