Nyheter från juli 2004 ↓

Bokföringsbrott

Högsta domstolen konstaterar med hänvisning till bl.a. EG-domstolens praxis att även olaglig spelverksamhet är föremål för bokföringsskyldighet.

NJA 2004 s. 519.

Skadestånd

Hovrätten fann att förvaltaren hade varit oaktsam vid utförandet av sitt uppdrag då han inte vidtagit några åtgärder för återvinning och inte heller hört staten som särskilt berörd borgenär. Konkursboet saknade medel för att föra en återvinningstalan. Återvinningssituationen påminde om den i NJA 1996 s. 624.

Svea Hovrätt 2004-06-23, mål T 8397-03.

Bokföringsbrott

Fråga om medhjälp till bokföringsbrott för revisor.

Svea Hovrätt 2004-05-14, mål B 4213-03.